Bạn xem: Trang chủ Đào tạo ngoại khóa Chương trình đào tạo NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN
NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ NHÀ HÀNG – KHÁCH SẠN

 

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

Bài 1

Khái luận về quản trị kinh doanh nhà hàng - khách sạn

4

Bài 2

Nhà quản trị

4

Bài 3

Tổ chức và quản trị nhân sự

4

Bài 4

Tổ chức quản lý các bộ phận trong khách sạn

12

Bài 5

Lập kế hoach4 kinh doanh trong nhà hàng - khách sạn

8

Bài 6

Nghiên cứu chiến lược và những chính sách kinh doanh của công ty

8

Bài 7

Chiến lược Marketing

8

Bài 8

Quản trị doanh thu

4

Bài 9

Kiểm soát các hoạt động trong khách sạn

4

Bài 10

Kiểm tra

1h

TỔNG CỘNG

60