Bạn xem: Trang chủ Đào tạo ngoại khóa Chương trình đào tạo NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG
NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

NGHIỆP VỤ ĐÀO TẠO QUẢN ĐỐC PHÂN XƯỞNG

 

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

Bài 1

Nhiệm vụ và quyền hạn của quản đốc phân xưởng

5

Bài 2

Lập kế hoạch sản xuất tại phân xưởng

5

Bài 3

Lập kế hoạch cung ứng vật tư cho phân xưởng

5

Bài 4

Lập kế hoạch và điều phối lao động trong phân xưởng

5

Bài 5

Lập kế hoạch sử dụng công suất máy móc thiết bị tại phân xưởng

5

Bài 6

Tổ chức lao động khoa học trong phân xưởng

5

Bài 7

Biện pháp tăng năng suất lao động trong phân xưởng

5

Bài 8

Đánh giá kết quả làm việc của nhân viên trong phân xưởng

5

Bài 9

Đánh giá hiệu quả công tác quản lý của quản đốc phân xưởng

5

Bài 10

Kiểm tra

1h

TỔNG CỘNG

60