Bạn xem: Trang chủ Đào tạo ngoại khóa Chương trình đào tạo NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG
NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

NGHIỆP VỤ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG

 

STT

BÀI HỌC

SỐ TIẾT

Bài 1

Công việc văn phòng. Vai trò, mục đích, những tác động môi trường bên trong, bên ngoài đến công việc văn phòng

4

Bài 2

Nhân sự trong văn phòng

4

Bài 3

Quản trị thông tin

4

Bài 4

Kiểm soát công việc văn phòng

4

Bài 5

Soạn thảo và quản lý văn bản trong doanh nghiệp

8

Bài 6

Quản lý và lưu trữ hồ sơ - công văn

8

Bài 7

Sử dụng Iternet và Email

8

Bài 8

Nghiệp vụ văn phòng

4

Bài 9

Giao tiếp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán trong kinh doanh

8

Bài 10

Thảo luận tình huống

4

Bài 11

Kiểm tra

1h

TỔNG CỘNG

60